8.23.18 JV vs Miller8.23.18 Varsity vs Miller9.4.18 Varsity vs River Valley9.13.18 Varsity vs NYHS10.4.18 Varsity SN vs Wellston