Girls JV vs JacksonGirls Varsity vs JacksonBoys Varsity vs MinfordAthens vs Alexander SN