1. JV - photographer Darian2. JV - Photographer Trisha3. Varsity - Photographer Trisha