Athens GirlsVBall Regional playoffsJV&V Boys against Warren 1-8-13JV&V Girls against Alex 1-10-13JV&V Girls against Jackson 1-6-13F&JV&V Against Alexander 1-11-13Athens Boys against JacksonAthens BoysVBall District Champions 2013